Bioblitz lördagen den 10 juni 2017

Arrangör: Göingebygdens Biologiska Förening (GBF)

2017-05-04: Skunkkalla, en vacker men invasiv art, som vi finner rikligt längs Hörlingeån.

Lördagen den 10 juni genomförde vår förening (Göingebygdens Biologiska Förening) en s k Bioblitz inom området Aggarp-Röshult-Möllarp (drygt 200 hektar; se karta), där vi letade efter så många växt- och djurarter vi kunde finna inom ett begränsat område. Vi värnar nämligen den biolo-giska mångfalden!
Genom området rinner Hörlingeån i dess östra del, medan kuperade skogar (upp till 160 möh) breder ut sig i väster. Vägar, mindre betesmarker och ett antal fastigheter finns också inom området.

Tvärtemot vad de flesta tror
är vi i Sverige bland de sämsta länderna i Europa på att skydda vår natur. 91 procent av befolkningen tror enligt Världsnaturfonden WWF:s nya undersökning att Sverige är mycket eller ganska bra på naturskydd.
Bland 27 EU-länder ligger vi i själva verket på plats 19 när det gäller hur stor landareal vi procentuellt sett har skyddat och på plats 18 för statens avsatta miljöbudget i procent av BNP – men det finns ett massivt stöd för skydd av natur och biologisk mångfald hos de svenska väljarna. Den biologiska mångfalden i Sverige minskar. Arter utrotas och ekosystem förstörs. Nästan tvåtusen arter i Sverige, exempelvis vitryggig hackspett och fjällräv, är hotade och rödlistade. De främsta orsakerna till utarmningen av vår natur är ett allt intensivare brukande av jord, skog och hav – och resurserna för att avsätta skyddade områden har sjunkit kraftigt sedan 2007 (Källa: WWF).

Det här måste vi göra något åt!!

Resultatet:
Inom kort återkommer vi med en 20-sidig rapport över alla de växt- och djurarter vi hittade inom området Aggarp-Röshult-Möllarp i Hässleholms kommun. Här några kommentarer:

"Det verkar som flugan utan svenskt namn Chirosia betuleti som lägger sina ägg på ormbunkar, rostsvamparna Puccinia coronata (i lördags på brakved), konvaljerost P. sessilis samt mossan klomossa Dichelyma falcatum, som alla blev funna på Bioblitzen i lördags, inte har några tidigare rapporteringar från Skåne i Artportalen" (Crister Albinsson).

"Några sällsynta fjärilar och växter: Sommarfibbla, källört, klomossa, skogskärrsfältmätare, troll-spinnare, kvadratmott… Kommer sammanfattning så småningom. Och har just fått en spännande lista med svampar som skall föras in. Många arter kommer det att bli..." (Pål Axel Olsson).

I denna bioblitz har vi inga observationer inom artgrupperna alger, fiskar och fladdermöss!

Efter en månad är samtliga arter inrapporterade till Artportalen - det blev 681 växt- och djur-arter! Under förra årets bioblitz vid Hovdala fann vi 534 olika arter.
Se artlistan från 2017 här!

Här hittar du en 20-sidig rapport från årets Bioblitz!

Dagen började med en genomgång av upplägget under dagen och visning av insektsfällor.
2017-08-11: Virkesupplaget vid f d Hillarps såg med utsikt mot dr Mårtenssons gård och den nya dam-men.

Klicka på en av de små bilderna nedan, så förstoras den. Du kan sedan växla bilder med tangent-bordets piltangenter!

2017-06-15: De fina ängarna nedanför Aggarps by.
Bioblitzen genomfördes inom området Aggarp-Röshult-Möllarp i Hässleholms kommun.
2017-06-15: Stenbron över Hörlingeån vid Aggarp, byggd omkring 1870 enligt lantbrukare Haraldsson.
2017-08-11: Haraldssons gård i Aggarps by och med blomsterängarna till höger om gården
2017-06-15: Floragruppen vid ängarna väster om Aggarps by.
De florarika ängarna vid Aggarps by blev kända av oss under bioblitzen!
2017-05-04: Den gamla sågen söder om Hillarp, numera ur drift sedan några år tillbaka.
2017-05-04: Mölledammen där tranorna häckade.
2017-05-04: Kraftledningsgatan med Hillarpa klint.
2017-05-04: Doktor Mårtenssons gård ligger vackert på en kulle.
Gul linje markerar vårt inventeringsområde.
2017-08-11: Det stora kalhygget upp mot Röshult till. Aggarps by uppe till vänster bortom Hörlingeåns dalgång.