VINSLÖVS BLOMSTERÄNg UNDER FYRA MÅNADER

Juli - oktober 2017

Nästan inne i Vinslöv finns ett område, på ömse sidor om Björkhagavägen, insprängt mellan i norr skogsridån längs Vinneås dalgång och i söder och öster villor och småindustrier. Området har kommit att kallas "Vinslövs  blomsteräng". Det ligger på kommunal mark (inköptes 1958)  och ligger  för närvarande "i träda". Tänk så fantastiskt! Här finns en omväxlande och rik blomsterprakt, tillgänglig för alla att njuta av, alldeles gratis! På ett flygfoto från 1940 kan man se att det nu så blomrika området då utgjordes av åkrar. Dessa är nerlagda, så här har nu bildats ett öppet inte på länge uppodlat område, där naturen fått sköta sig själv. En del buskar och träd, främst tallar, har etablerat sig på den sandiga marken. I övrigt påträffas här ett stort utbud av växter med skilda ursprung.
Klenoderna i området torde vara fältvädd och  den fridlysta växten hedblomster, båda arter som kräver lite kalk i jorden. 

Mångfalden av växter har gjort det möjligt för många mer eller mindre vanliga insekter  att leva här. Pål Axel Olsson har i Natur i Göinge 2010 redovisat förekomsten av flera rödlistade fjärilar:  Mjölfly (EN),  åkerväddsantennmal  (VU), allmän metallvingesvärmare  (NT), mindre bastardsvärmare (NT), rödfläckig blåvinge (NT) och mindre blåvinge (NT). Pål Axel gjorde 2012-08-01 ytterligare observationer av hotade insekter:  dagfjärilen silversmygareHesperia comma (NT)  och de två biarterna hedsidenbi, Colletes fodiens, (NT) och guldsandbi, Andrena marginata, (VU). Själv noterade jag 2012-06-13 i blomkorgar av gråfibbla förekomsten av den vackert gröna  smaragd-fallbaggenCryptocephalus sericeus, tillhörande gruppen bladbaggar bland skalbaggarna. Den är ovanlig och är rödlistad med beteckningen NT (Arne Gustavsson ur Natur i Göinge 2012).

Hedsidenbi på hedblomster
Fältvädd

Under perioden den 19 juli till den 25 oktober 2017 gjorde GBF:s småkrypsgrupp kontinuerliga besök vid ängarna varannan onsdagskväll. Det är från dessa besök nedanstående bilder är tagna.

GBF:s småkrypsgrupp under ett besök vid ängarna 2017-08-16.
Silversmygare
Stortapetserarbi - ny för blomsterängen 2017

Våra vandringar
2017-07-19: Vi vandrade runt över ängen och ner mot de nyanlagda våtmarkerna vid Ljungamöllan, för att se vilka insekter som fanns på de olika örterna. Vi noterade bl a stortapetserarbi, en hona, för första gången vid ängarna och en liten borsttåtelskinnbagge, som är ny för Hässleholms kommun.
2017-08-02: Journalister från Norra Skåne, Kristianstadbladet och nättidningen Frilagt.se följde med oss under vandringen vid ängarna. Resulterade i fina artiklar i repektive media. Pål Axel nyttjade sin håv för att samla in insekterna, och bl a hittades en ängsskinnbagge, som är ny för Hässleholms kommun.
2017-08-16: Denna gång vandrade vi bort mot de sandiga fälten väster om blomsterängen. Pål Axel och Lars samlade insekter i sina håvar. Vi fann bl a en större vårtbitare och kastanjespinnmalar som angripit en kastanj. Övriga intressanta arter var t ex: praktbyxbi, sandplattpiga och kalk-snäcka.
2017-08-30: Denna gång höll vi till på blomsterängen, och då på båda sidor om vägen. Vi använde både slaghåv och bankade med käpp i träd och buskar. Bl a noterades mindre spetsnäsa och hårig bärfis. Vädret var mulet, vindstilla och förvånansvärt varmt (20 gr C)! Kvällen avslutades med ljus- och luktfällor hos Bringestedts i Finja - det blev en härlig avslutning på den "formella sommaren"! Vi noterade bl a grönt rotfly, hagtornsspinnare och fem arter bandfly samt blanksvarta trämyror.
2017-09-13: SMHI utlovade regn och hårda vindar, så det var endast tre modiga deltagare, som ställde upp på kvällens vandring. Vädret blev dock bättre än utlovat och man noterade t ex med intresse en bivarg.
2017-09-27: Det blev ovanligt milt väder för årstiden, kring 14-15 grader C vid 19:30-tiden. Vi (åtta deltagare) letade efter insekter med slaghåv, vinbete och ljusfälla - och fann bl a hagtornsfly, lingonplattfly och vacker bronslöpare. Vi fann även en sovande mindre guldvinge. Av växter noterades den sällsynt lönnmållan. Det mörkade redan en kvart över sju på kvällen.
2017-10-11 och 10-25: Var tyvärr förhindrad att deltaga p g a egna föreläsningar.

Ett stort tack till Pål Axel och Lisbeth för att vi fick hänga med till Vinslövs blomsteräng ett stort antal gånger under sommar och höst! Trevligt och lärorikt!

Rödfläckig blåvinge (?)
Grönt hedmarksfly på väddklint
Mindre guldvinge
Bivarg attackerar ett honungsbi.
2017-09-27: Ängens växter har blommat över och marken förbereder sig för kallare tider.
2017-09-27: Skymningen kommer nu tidigt och redan halvåtta är det mörkt.
Vid restaureringsarbete våren 2016 blev det några fel som rättades till i maj samma år.